de Zwaluw Burdaard
nlenfrfydeites
Stichting Koren-, Pel- en Houtzaagmolen ‘De Zwaluw’, gevestigd aan Mounewei 17, 9111 HB Burdaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://dezwaluw-burdaard.nl/ adres: Molen ‘De Zwaluw’, Mounewei 17, 9111 HB Burdaard telefoon: +31-519332756 mail: zwaluw.burdaard@gmail.com
Het bestuur is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Koren-, Pel- en Houtzaagmolen ‘De Zwaluw’. Zij is te bereiken via zwaluw.burdaard@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Koren-, Pel- en Houtzaagmolen ‘De Zwaluw’ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, te weten :
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
van bestuursleden, lokale overheden, organisaties, bedrijven en donateurs. Donateurs brengen wij nadrukkelijk op de hoogte van dit privacyreglement.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via zwaluw.burdaard@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Koren-, Pel- en Houtzaagmolen ‘De Zwaluw’ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Stichting Koren-, Pel- en Houtzaagmolen ‘De Zwaluw’ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Koren-, Pel- en Houtzaagmolen ‘De Zwaluw’ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Koren-, Pel- en Houtzaagmolen ‘De Zwaluw’ tussen zit. Stichting Koren-, Pel- en Houtzaagmolen ‘De Zwaluw’ gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Email / web mail
- Microsoft Excel voor financiële verslaglegging

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Koren-, Pel- en Houtzaagmolen ‘De Zwaluw’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Bestuursleden persoonsgegevens, voor de duur van de functietermijn, vanwege ANBI verplichting
- Donateursgegevens, voor de duur van de donateurstermijn, vanwege de inning van de donatie
- Gegevens van lokale overheden, organisaties en bedrijven voor de duur van de relatie, voor o.m. subsidies, advies en betalingen

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Koren-, Pel- en Houtzaagmolen ‘De Zwaluw’ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Koren-, Pel- en Houtzaagmolen ‘De Zwaluw’ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Koren-, Pel- en Houtzaagmolen ‘De Zwaluw’ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar zwaluw.burdaard@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Koren-, Pel- en Houtzaagmolen ‘De Zwaluw’ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Koren-, Pel- en Houtzaagmolen ‘De Zwaluw’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via zwaluw.burdaard@gmail.com.


M
E
N
U

Op de website van de Molen de Zwaluw Burdaard gebruiken wij cookies om je website ervaring te verbeteren. Wil je meer informatie over cookies, Lees meer

Akkoord
Back to top